ป้ายโฆษณา
ธันวาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาวิชาการตามโครงการแลกเป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารพร้อมแผ่น CD ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายใน วันที่ 1 กันยายน 2556 รายละเอียดตามหนังสือ ท