ป้ายโฆษณา
มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาวิชาการตามโครงการแลกเป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารพร้อมแผ่น CD ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายใน วันที่ 1 กันยายน 2556 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04018/6363 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2556 ให้ศูนย์พัฒนาวิชาการรีบจัดส่งแบบรายงานพร้อมแผ่น CD ให้กลุ่มนิเทศ ภายใน 30 กันยายน 2556 นั้น

ศูนย์พัฒนาวิชาการ ที่ส่งรายงานผลแล้ว ได้แก่ (ข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556)

 1. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเบญพาด
 2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดหวานเหนียว "ปุญสิริวิทยา"
 3. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
 4. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
 5. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดพังตรุ
 6. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดหนองพลับ
 7. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเขากรวด
 8. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยประชาวิทยาคาร"
 9. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดสระลงเรือ
 10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 11. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
 12. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
 13. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดหนองปลิง

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:26 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
news 1 ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เจต 2 รายงานผลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภายนวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้ที่ http://school.stabdb.com/login.php?mod=login new02
 

sad01คุณแม่สุเพ็ญ แสงเถกิง มารดาของนางกรองทอง โพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

news 1ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพฐ. รายงานผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ผ่านระบบออนไลน์ ด่วน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

newsโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ LAS ด่วน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

nietsแจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

571029

นางสาวดวงแข จงเจริญ  new02

Miss. Duangkhae Chongcharoen

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570617

นางเมตตา สุกใส

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา