ป้ายโฆษณา
มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
เข้าสู่ระบบ niteskan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

downloaddownload เอกสารการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และชุดคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะแนวทางการประกันคุณภาพภายใน เล่มที่ 6 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

ในการนี้จึงขอให้โรงเรียน ทำการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555  ตามเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อดำเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสรุปผลการประเมิน  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ภายในวันที่ 4 เดือน มีนาคม  2556

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ตาม หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ที่  ศธ 04018/4438  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2556 ที่นี่

  1. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  2. โปรแกรมสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:52 น.)

 
ป้ายโฆษณา

570812

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติครูวิชาการ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

news 1ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพฐ. รายงานผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ผ่านระบบออนไลน์ ด่วน  new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

newsโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ LAS ด่วน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

nietsแจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

logo_newsเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

news 1Download เอกสารตามหนังสือที่ ศธ 04018/ว3471 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง ทบทวน ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570103จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

561128ยกระดับ...อยู่ที่ใคร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560809วันอาเซียน 8 สิงหาคม โรงเรียนตื่นตัวอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน
อย่างไร”
560426“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

560313

เก็บตกจากการประเมิน “พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

551017

ท่องโลกอาเซียนnew02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550930_3

วีดิทัศน์พัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.1-3

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550914

ภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

550424

"เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

571029

นางสาวดวงแข จงเจริญ  new02

Miss. Duangkhae Chongcharoen

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

570617

นางเมตตา สุกใส

Mrs. Matta Suksai

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561104

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

Miss SiRinannapa Bunseng

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561024

นางปภาดา จิตต์สักคุณา

Mrs.Papada Jitsakkuna

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

560507

นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง

Mr.Chaisak Chaikumwang

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา